Wymiana | Zwrot | Reklamacja

Regulamin wymiany, zwrotu oraz reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie internetowym www.emanuelberg.com/pl oraz informacje o prawach konsumentów wynikających z tytułu zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa.

Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego www.emanuelberg.com/pl, prowadzonego przez Kent Sp. z o.o., ul. Nowodworcowa 23, 81-581 Gdynia, NIP: 586-216-38-43, Regon: 220178176, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000249763., o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł (zwana dalej również „Spółką”).

 1. WYMIANA:

  1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego Towaru, jeżeli Klient - po otrzymaniu Towaru zgodnego ze złożonym Zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy - stwierdzi, iż nie odpowiada on Jego oczekiwaniom. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony Towar na inny.
  2. W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że niewłaściwy rozmiar zamówionego Towaru, jednakże zgodny ze złożonym Zamówieniem, nie stanowi wady rzeczy sprzedanej i nie może być poczytywany jako niezgodność Towaru z umową.
  3. W przypadku wad rzeczy sprzedanej i niezgodności Towaru z umową, zastosowanie mają postanowienia procedury reklamacyjnej.
  4. W celu dokonania wymiany Klient powinien:
   1. Zgłosić chęć wymiany w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając wypełniony formularz wymiany na adres mailowy: e-sklep@emanuelberg.com. Formularz wymiany dostępny jest TUTAJ.
   2. Klient otrzyma potwierdzenie od pracownika Sklepu na temat dostępności wybranego produktu na wymianę. Po otrzymaniu potwierdzenia, Klient powinien odesłać Towar podlegający wymianie na adres: Kent Sp. z o.o. (z dopiskiem: E-SKLEP - wymiana), ul. Nowodworcowa 23, 81-581 Gdynia, wraz z dowodem sprzedaży oraz wypełnionym i podpisanym formularzem wymiany (jest to warunek konieczny).
   3. W przypadku braku dostępności produktu wybranego przez Klienta na wymianę, pracownik Sklepu poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem odrębnego maila. Klient może wówczas zapytać o dostępność innego produktu na wymianę lub zrezygnować z wymiany na rzecz odstąpienia od umowy. W przypadku rezygnacji, Sklep zwróci Klientowi całkowitą wartość zamówionego produktu w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania od Klienta zwrotnej informacji o rezygnacji z wymiany na rzecz odstąpienia od umowy.
   4. Sklep przyjmuje do wymiany wyłącznie towar w oryginalnym opakowaniu, będący w nienaruszonym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji oraz musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony). Niedostosowanie się do tych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
   5. Koszt odesłania Towaru ponosi Kupujący.
   6. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem lub usługą "e-przesyłka".
 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU:

  Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient będący konsumentem, zawierający umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od daty otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony Towar będący w niezmienionym stanie.

  W celu dokonania zwrotu Klient powinien:

  1. Zgłosić chęć odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając wypełniony formularz zwrotu na adres mailowy e-sklep@emanuelberg.com. Formularz zwrotu dostępny jest TUTAJ
  2. Odesłać zwracany towar na adres: Kent Sp. z o.o. (z dopiskiem E-SKLEP - zwrot), ul. Nowodworcowa 23, 81-581 Gdynia, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu (jest to warunek konieczny).
  3. Odsyłany przez Klienta Towar powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem w czasie transportu. Odsyłany towar musi być w niezmienionym stanie (tzn. nie może nosić żadnych śladów eksploatacji oraz musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony). Niedostosowanie się do tych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.
  4. Sklep dokonuje zwrotu płatności w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki od Klienta, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru. Realizacja płatności za pomocą vouchera kwotowego nie podlega wymianie na gotówkę, tj. Klient, który dokonał płatności (całkowitej lub częściowej) za pomocą vouchera, może jedynie dokonać wymiany na inny Towar w ramach już wykorzystanego vouchera. W przypadku, gdy wybrany przez Klienta towar na wymianę jest droższy niż odsyłany Towar, Klient może dopłacić różnicę. W przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar na wymianę jest tańszy niż odsyłany Towar, Sklep zwróci Klientowi nadwyżkę ceny, jednakże jedynie ponad kwotę wykorzystanego vouchera.
  5. Koszt odesłania Towaru ponosi Kupujący.
  6. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem lub usługą "e-przesyłka".
  7. Zwrotowi nie podlegają perfumy oraz maseczki ochronne. Perfumy i maski są artykułami higienicznymi, które zgodnie z art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi.
 3. REKLAMACJA 

  Sklep odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanych Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 827). W szczególności Sklep odpowiada za wady fizyczne wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze, polegające na niezgodności towaru z umową. Reklamacji nie podlegają perfumy oraz maseczki ochronne.

  W celu złożenia reklamacji Klient powinien:

   1. Wysłać wypełniony formularz reklamacji na adres mailowy e-sklep@emanuelberg.com. Formularz reklamacji dostępny jest TUTAJ
   2. Reklamowany Towar należy odesłać na adres: Kent Sp. z o.o. (z dopiskiem: E-SKLEP - reklamacja), ul. Nowodworcowa 23, 81-581 Gdynia, wraz z dołączonym dowodem sprzedaży oraz wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacji.
   3. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
   4. W przypadku uznania reklamacji, uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru, nieopłacalności naprawy), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie w tej samej cenie towary do wyboru.
   5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych zgodnie z Zamówieniem, a wynikające z innych ustawień i parametrów urządzenia Klienta, w szczególności różnice w barwach i odcieniach.
   6. Reklamacja może nie być uwzględniona, jeżeli w wyniku dokonanej oceny Towaru zostanie stwierdzone, że zgłaszana reklamacja dotyczy:
    • uszkodzenia mechanicznego,
    • uszkodzenia wynikłego ze złego dopasowania modelu do budowy ciała,
    • uszkodzenia (w tym odbarwienia) wynikłego z niewłaściwego użytkowania i konserwacji Towaru, jeżeli informacja ta była dołączona do Towaru,
    • uszkodzenia wynikłego z naturalnego i nieodbiegającego od właściwości Towaru zużywania się materiału.
Search engine powered by ElasticSuite