Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.emanuelberg.com/pl 

1. Definicje

 1. Konto - uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto, na którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie Zamówieniach,
 2. Kupujący lub Klient - każdy podmiot kupujący w Sklepie,
 3. Sklep - sklep internetowy Emanuel Berg, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem emanuelberg.com/pl,
 4. Sprzedawca - firma Kent Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-581 ul. Nowodworcowa 23, NIP: 586-216-38-43, Regon: 220178176, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249763, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych,
 5. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej,
 6. Dostawa - dostarczenie Kupującemu przez Sprzedawcę towaru określonego w zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy,
 7. Dostawca - firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą,
 8. Towar - produkty przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży,
 9. Umowa sprzedaży - umowa zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą,
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą,
 11. Formularz rejestracyjny - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,
 12. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów,
 13. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

2. Kontakt ze Sprzedawcą

Adres pocztowy: Kent Sp. z o.o., ul. Nowodworcowa 23, 81-581 Gdynia, Polska

Adres e-mail: e-sklep@emanuelberg.com

Numer tel.: +48 58 741 29 31

3. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, a także prawa do wzorów, formularzy i logotypów zamieszczanych w Sklepie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Sprzedawca wykorzystuje mechanizm plików "Cookies" (ciasteczka), które podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są na urządzeniu końcowym Kupującego. Stosowanie plików "Cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu. Mechanizm ten nie niszczy urządzeń końcowych Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tych urządzeniach. Ciasteczka wykorzystywane są w celu statystycznym, marketingowym oraz w celu udostępniania funkcji serwisu. Korzystając z odpowiedniej funkcji przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki Cookies, a także zablokować wykorzystanie ich w przyszłości. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami Cookies, należy skorzystać z pliku pomocy danej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się, wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Jeśli pliki Cookies nie zostaną wyłączone, oznacza to, że użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
 4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie Sklepu, konieczne jest posiadanie Konta.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystanie Sklepu w sposób sprzeczny z prawem lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia działalności, która narusza interes Sprzedawcy.

4. Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta, Kupujący zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie.
 2. Podczas dokonywania rejestracji Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści. Kupujący może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie warunkuje dostępu do usługi prowadzenia Konta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.
 3. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w Formularzu) potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta i dokonywania zmian podanych danych, za wyjątkiem loginu.

5. Zamówienia

 1. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupującego do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Kupujący może składać Zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Kupujący składa Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, wybierając Towar, którym jest zainteresowany i wybranie polecenia "Dodaj do koszyka". Po skompletowaniu całości zamówienia w Koszyku, Kupujący wybiera sposób Dostawy i formę płatności i składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Każdorazowo, Kupujący jest informowany o łącznej cenie wybranych Towarów i Dostawy, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie musi ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia nowego Zamówienia.
 5. Sprzedawca przesyła na podany adres e-mail Kupującego informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Ta informacja jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 5.4. Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży z Kupującym.
 6. Zgodnie z Ustawą o VAT art. 106b ust. 5-7, faktura VAT do zamówienia zostanie wystawiona tylko w przypadku podania numeru NIP w danych kupującego w trakcie składania zamówienia. Do zamówień nie zawierających numeru NIP w danych zamawiającego będą wystawiane faktury dla osób fizycznych.​

6. Płatności

 1. Ceny Towarów zamieszczonych w Sklepie są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy lub innych dodatkowych kosztów.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług, w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie:
  1. Przelew bankowy - na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja Zamówienia rozpocznie się po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę),
  2. Karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności - Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą w Krakowie (realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu informacji z systemu Przelewy24 o zaksięgowaniu płatności oraz przesłaniu Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Kupujący jest informowany na stronie internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności, Sprzedawca wyśle Kupującemu drogą elektroniczną dodatkowe przypomnienie o dokonaniu płatności. W przypadku bezskutecznego upływu terminu 14 dni na dokonanie płatności, Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.

7. Dostawa

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji i dostarczenia Zamówienia.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy na adres Dostawy wskazany w formularzu Zamówienia.
 4. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w obecności Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Kupujący ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę obejmującą dostarczane Towary.
 6. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, Dostawca podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia innego terminu lub pozostawi awizo. W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponowny termin i koszt Dostawy.

8. Zgodność towaru z umową

1. Sprzedawca zapewnia Kupującemu będącemu konsumentem Dostawę Towaru zgodnego z umową w rozumieniu art. 43b ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. towaru, którego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność odpowiadają treści zawartej umowy.

2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący będący konsumentem może:

 1. Żądać jego naprawy lub wymiany: Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący będący konsumentem żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.
 2. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

- Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 8.2.1. Regulaminu;
- Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 8.2.1. Regulaminu;
- brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
- brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 8.2.1. Regulaminu;
- z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

3. Kupujący będący konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu zgodności Towaru z umową, jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy (z zastrzeżeniem pkt 9.5. Regulaminu) Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego będącego konsumentem Towar na swój koszt.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie jego przydatności do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; a także innych cech Towaru, w tym jego trwałości, jakości jak próbka i wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, dostarczenia z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Kupujący będący konsumentem może oczekiwać, jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

6. Wszelkie reklamacje związane z Towarem Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądani to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

7. W odniesieniu o reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w zakresie zgłaszanych reklamacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się w chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Formularz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Zwrot | Wymiana | Reklamacja. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 3. Jeśli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje być wiążąca.
 4. Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru od Kupującego. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób doręczenia Towaru inny niż sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Sprzedawcy odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. Sprzedawcy.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Perfumy oraz maseczki ochronne nie podlegają zwrotowi. Perfumy i maski są artykułami higienicznymi, które zgodnie z art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi.

10. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatne usługi:
  1. Newsletter,
  2. Prowadzenie Konta.
 2. Powyższe usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu i sposobu udzielania dostępu do wyżej wymienionych usług.
 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres e-mail za pomocą Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Po wysłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie usługi. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Newsletter. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zawierających informacje o nowych usługach lub produktach w ofercie Sklepu. Newsletter wysyłany jest do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach usługi, lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie.
 5. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w Sklepie, umożliwiającemu mu modyfikację danych osobistych, jak również śledzenie realizacji Zamówień oraz historii Zamówień zrealizowanych w przeszłości. Klient, który dokonał rejestracji, może żądać usunięcia Konta, przy czym w przypadku zgłoszenia takiego żądania, może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych w przypadku działania Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiących podstawę do zablokowania. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do wybranych usług drogą elektroniczną.

11. Ochrona danych osobowych 

 1. Wszystkie postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka Prywatności.

12. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie Kupującemu stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji.

13. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów jest prawo polskie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klient może skorzystać z:
 3. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: uokik.gov .pl/wazne_adresy.php#faq595.
 4. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: uokik.gov .pl/wazne_adresy.php#faq596.
 5. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: europa.eu/consumers/odr/ .
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną. W przypadku gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2023 r.
Search engine powered by ElasticSuite